FAQs Complain Problems

समाचार

Pages

वडा न. ५

 वडा न. 

 वडा कार्यालय रहेको स्थान 

कार्यालयको फोन न.

 घर परिवार संख्या 

 जम्मा जनसंख्या (बेसीशहर वस्तुगत विवरण अनुसार) 

 समावेश गा.वि.स. /नगरपालिका

नाल्मा 

९८४२५२२८५८  

३८२

१८३०

बेसीशहर गा.वि.स. १५,१६, नाल्मा गा वि स