FAQs Complain Problems

समाचार

Pages

राजपत्र

Title Supporting Documents
स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन,२०७९ PDF icon स्वास्थ्य ऐन updated.pdf
नगर युवा परिषद ऐन - २०७९ PDF icon नगर युवा ऐन - २०७९ updated a5.pdf
कर तथा गैरकर राजश्व सम्बन्धी ऐन २०७९ PDF icon कर तथा गैरकर राजश्व सम्बन्धी ऐन २०७९ a5.pdf
विषयगत समिति (कार्यसञ्चालन) कार्यविधि, २०७९ PDF icon विषयगत समिति (कार्यसञ्चालन) कार्यविधि, २०७९ updated a5.pdf
स्थानीय तहको योजना प्रक्रियामा युवा सहभागितासम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ PDF icon स्थानीय तहको योजना प्रक्रियामा युवा सहभागितासम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ updated a5.pdf
मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ PDF icon मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ a5.pdf
स्थानीय बजार ऐन २०७९ PDF icon स्थानीय बजार ऐन २०७९ updated.pdf
बेसीशहर नगरपालिकाको सामाजिक समावेशीकरण नीति,२०७९ PDF icon सामाजिक समावेशीकरण नीति बेसीशहर नपा updated .pdf
समिति गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ PDF icon समिति उपसमित गठन कार्यविधि २०७९updated (1).pdf
वालमैत्री वडा घोषणा कार्यविधि , २०७९ PDF icon वालमैत्री वडा घोषणा कार्यविधि , २०७९ updated.pdf
वातावरण तथा प्राकृतिक श्रोत संरक्षण ऐन , २०७९ PDF icon वातावरण तथा प्राकृतिक श्रोत संरक्षण ऐन , २०७९ updated.pdf
लैगिक हिसा निवारण कोष सचालन कार्यविधि २०७९ PDF icon लैगिक हिसा निवारणा कोष सचालन कार्यविधि २०७९ updated.pdf
बेसीशहर प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन PDF icon बेसीशहर प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐनupdated.pdf
बेसीशहर नगरपालिकाको नगर युवा परिषद् सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ PDF icon बेसीशहर नगरपालिकाको नगर युवा updated.pdf
विज्ञापन बोर्ड तथा प्रचार सामाग्री नियमन गर्ने नीति, २०७९ PDF icon बिज्ञापन बोर्ड तथा प्रचार सामग्री updated.pdf
नगर घर बहालकर कार्यविधि २०७९ PDF icon बहालकर कार्यविधि २०७९ updated.pdf
बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन ऐन २०७९ PDF icon बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन ऐन २०७७ updated.pdf
तथ्याक तथा अभिलेख सकलन ऐन २०७९ PDF icon तथ्याक तथा अभिलेख सकलन ऐन २०७९ updated.pdf
लेखा समिति गठन र सञ्चालन नियमावली, २०७९ PDF icon Account-Committee-guideline-updated.pdf
बेसीशहर नगरपालिका विपद् उत्थानशील कार्यढाँचा PDF icon विपद् उत्थानशील कार्यढाँचा-बेसीशहर नगरपालिका.pdf

Pages